ارتباط با ما

شماره تماس: 08733624002
ایمیل:
آدرس:    ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
کد پستی:    ۱۵۱۷۵-۶۶۱۷۷