پرسنل مدیریت امور بین‌الملل

قباد شفیعی
مدیر امور بین‌الملل
انور محمودی
مدیر امور دانشجویان غیر ایرانی
غلامرضا آئینی
مدیر امور کنسولی
یحیی اسعدی
رئیس مرکز زبان فارسی
آرمان فتحی
اعتباربخشی
کیوان قادری
تحقیق و توسعه
گلاله قادری
جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل