همکاری متخصصان ایرانی خارج از کشور با دانشگاه کردستان