رشته های تحصیلی گروه جامعه شناسی

مقطع رشته-گرایش فایل ها
1 کارشناسی جامعه شناسی
2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دریافت