مدیر گروه روانشناسی

فاتح رحمانی
دانشیار
s.h.hosseinimehr@uok.ac.ir