رشته های تحصیلی گروه علوم اقتصاد

مقطع رشته-گرایش فایل ها
1 کارشناسی اقتصادنظری
2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دریافت
3 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دریافت
4 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دریافت