رشته های تحصیلی گروه مدیریت بازرگانی

مقطع رشته-گرایش فایل ها
1 کارشناسی گردشگری دریافت
2 کارشناسی مدیریت بازرگانی دریافت
3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دریافت
4 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دریافت