مدیر گروه مدیریت بازرگانی

فرهاد وفایی
استادیار
f.vafaei[at]uok.ac.ir