رشته های تحصیلی گروه حسابداری

مقطع رشته-گرایش فایل ها
1 کارشناسی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی
2 کارشناسی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی دریافت
3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دریافت
4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دریافت