دانشجو
دانشجوی بین الملل
عضو هیات علمی
گروه‌ آموزشی
رشته گرایش

اخبار

اطلاعیه ها

رویدادها

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت آموزشی

نیمسال اول 1401-1400
نیمسال دوم 1401-1400
13 الی 17 شهریور
انتخاب واحد
11 الی 14 بهمن
30 الی 31 شهریور
حذف و اضافه
18 الی 20 بهمن
27 شهریور
برگزاری کلاس‌ها
16 بهمن
18 الی 30 دی
امتحانات
21 خرداد الی 2 تیر

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها