انجمن‌ علمی IEEE

اعضای انجمن

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت
1 Text استاد مشاور
2 Text دبیر
3 Text عضو اصلی
4 Text عضو اصلی
5 Text عضو اصلی
6 Text عضو اصلی
7 Text عضو علی البدل
8 Text عضو علی البدل

مدیریت فرهنگی و اجتماعی