انجمن‌های علمی دانشکده مهندسی

Responsive Image

مهندسی برق

مهندسی برق
Responsive Image

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع
Responsive Image

ACM

ACM
Responsive Image

صنایع نفت

صنایع نفت
Responsive Image

بتن‌های خاص

بتن‌های خاص
Responsive Image

 IEEE

IEEE
Responsive Image

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک
Responsive Image

رباتیک

رباتیک
Responsive Image

RS

RS
Responsive Image

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر
Responsive Image

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی
Responsive Image

مهندسی معدن

مهندسی معدن
Responsive Image

مهندسی محیط زیست EFE

مهندسی محیط زیست EFE
Responsive Image

انجمن‌ اینترنت اشیا (IOT)

IoT Association of UoK
Responsive Image

انجمن‌ مهندسی کنترل و اتوماسیون صنعتی

مهندسی کنترل و اتوماسیون صنعتی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی