طرحهاي خاتمه يافته اعضاي هيئت علمي در سال 1389

 

 

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران

نوع طرح

مدت اجرا

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

اعتبار طرح

(ريال)

شماره و تاريخ قرارداد

دانشكده

گروه

وضعیت طرح

1.        

تاثير يك برنامه ويژه آماده سازي بر فاكتورهاي قلبي-تنفسي و تركيب بدني ورزشكاران تيم ملي بوكس

داريوش شيخ الاسلامي وطني

پيمان فخري- دكتر سعيدرضا نوري مفرد

كاربردي

6 ماه

14/11/86

18/2/89

000/072/15

-

ادبيات

تربيت بدني

 

2.        

مقايسه اثربخشي دو نوع ورزش مقاومتي بر ماركرهاي التهابي و عوامل خطرزاي قلبي عروقي غيرورزشكار

داريوش شيخ الاسلامي وطني- صلاح الدين احمدي

فردين غريبي- كيوان احمدي دهرشيد

كاربردي

6 ماه

17/12/87

26/11/89

000/000/30

31134/4

17/12/87

ادبيات

تربيت بدني

 

3.        

اثر آرايش تمرين بر كاهش زمان عكس العمل در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال

آرزو احمدپور

-

توسعه اي

10 ماه

24/2/87

000/000/7

8883/4

23/4/87

ادبيات

تربيت بدني

80%

4.        

اهميت گويش ها و زبان هاي محلي در تصحيح انتقادي متون كهن

تيمور مالمير

-

كاربردي

6 ماه

17/12/87

25/3/89

000/020/23

31069/4

17/12/87

ادبيات

ادبيات فارسي

 

5.        

تبيين ساختار عزل حافظ شيرازي (بخش اول)

تيمور مالمير - محمد مراد ايراني

-

كاربردي

6 ماه

17/2/87

16/5/89

000/600/14

2423/4

10/2/87

ادبيات

ادبيات فارسي

 

6.        

كاركرد انواع مختلف همخوان هاي ميانجي در سطوح آوايي، ساختواژي و املايي

محمد ايراني

-

بنيادي

6 ماه

10/3/88

14/6/89

000/000/19

4542/4

10/3/88

ادبيات

ادبيات فارسي

 

7.        

تبيين ساختار عزل حافظ شيرازي (بخش دوم)

محمد مراد ايراني- تيمور مالمير

-

كاربردي

6 ماه

10/2/87

6/2/89

000/600/14

2419/4

10/2/87

ادبيات

ادبيات فارسي

80%

8.        

هنجارگريزي معنايي رديف در قصايد خاقاني

سيد احمد پارسا

-

بنيادي

7 ماه

20/7/88

8/4/89

000/840/19

12820/1

20/7/88

ادبيات

ادبيات فارسي

80%

9.        

نقد و بررسي موضوع مفهوم مخالف در اصول اهل سنت

فرزاد پارسا

-

كاربردي

16 ماه

12/10/88

28/9/89

000/900/19

17494/4

12/10/88

ادبيات

فقه شافعي

80%

10.    

بررسی نگرشهای استادان دانشگاه نسبت به طراحی، آموزش و مفاهیم تکنولوژی های یادگیری

فخرالدین معروفی

فرزاد صادقی- جمال سلیمی

کاربردی

5 ماه

20/11/88

30/4/89

000/750/17

19643/4

20/11/88

ادبيات

مدیریت

80%

11.    

بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه نسبت آموزش مبتنی بر وب در آموزش عالی:مطالعه موردی دانشگاه کردستان

خلیل غلامی

سواره رشیدی- فروزان نجفی

کاربردی

11 ماه

25/1/89

26/11/89

000/000/23

1910/4

25/1/89

ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

80%

12.    

بازنمایی هویت جمعی در نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان

امید قادرزاده

جمال محمدی- محمد هیبت الهی- هیرش قادرزاده

کاربردی

7 ماه

15/4/89

11/12/89

000/950/19

16529/4

15/4/89

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

80%

13.    

ارائه يك روش تقريب سازي موثر براي بهينه يابي سازه اي

عليرضا حبيبي

-

كاربردي

10 ماه

13/7/87

18/2/89

000/900/19

14060/4

13/7/87

مهندسي

عمران

 

14.    

تحلیل و بررسی الگوهای معماری ساختمانهای آموزشی شهر سنندج-فاز دو

صلاح الدین مولانایی

منصور بنفشي-احمد كريمي

كاربردي

12 ماه

2/11/85

18/1/89

000/520/10

20118/4

19/10/85

مهندسی

معماري

 

15.    

استراتژیهای کوتاهترین مسیر در هدایت پویای وسیله نقلیه مبتنی بر معیار سطح سرویس-رویکرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی

علیرضا عیدی

-

كاربردي

12 ماه

17/12/88

10/7/89

500/997/16

21600/4

22/12/88

مهندسي

صنايع

 

16.    

ارائه يك متاهيورستيك براي حداقل كردن دامنه عمليات در مساله كارگاه جريان جايگشتي

فردين احمدي زر

وريا احمدي زر

بنيادي

11 ماه

5/7/88

31/1/89

500/302/25

11451/4

5/7/88

مهندسي

صنايع

80%

17.    

بررسی ساماندهی مجدد فرایندهای خدمت دهی در بانک با استفاده از مدل های صف

جمال ارکات

مهدی حسین آبادی

كاربردي

12 ماه

14/1/89

1389

000/825/19

117/4

14/1/89

مهندسي

صنايع

80%

18.    

ارائه یک الگوریتم ممتیک جدید برای حل مسئله تشکیل سلول تعمیم یافته

جمال ارکات

مهدی حسین آبادی

كاربردي

12 ماه

14/1/89

1389

000/000/25

114/4

14/1/89

مهندسي

صنايع

80%

19.    

سيستم هوشمند مانيتورينگ، هشدار و قطع انشعاب گاز و برق خانگي در صورت نشتي گاز در محيط

بختيار حسين

زاده

-

كاربردي

10 ماه

23/9/87

خاتمه 80%

000/910/19

20952/4

23/9/87

مهندسي

برق

80%

20.    

نشانه گذاري مقاوم تصاوير پزشكي

حبيب الله دانيالي

هیمن گل پیرا

كاربردي

10 ماه

2/11/87

10/8/89

000/300/19

24645/4

2/11/87

مهندسي

برق

21.    

كنترل پيش بين فركانس- بار سيستم هاي قدرت

قباد شفيعي

حسن بيوراني

بنيادي

8 ماه

3/3/88

30/4/89

000/680/19

3970/4

3/3/88

مهندسي

برق

80%

22.    

بررسي پارامترهاي موثر بر آرايش يافتگي نانو الياف الكتروريسي شده در روش جمع آوري جت چرخان و محاسبه سرعت توليد نانوالياف

مهرداد خامفروش

-

كاربردي

12 ماه

24/2/87

1389

000/000/20

3621/4

23/2/87

مهندسي

مهندسي شیمی

80%

23.    

بررسي اثر ميدان مغناطيسي پيچشي روي جذب تشديد امواج مغناطوهيدروديناميكي در حلقه هاي تاج خورشيد

كيومرث كرمي

-

بنيادي

6 ماه

3/3/88

25/2/89

000/999/19

3971/4

3/3/88

علوم

فیزیک

 

24.    

پيمايش هاي كوانتومي با زمان پيوسته شبه - هرميتي

شهريار سليمي

-

بنيادي

6 ماه

10/3/88

31/3/89

000/999/19

4544/4

10/3/88

علوم

فیزیک

 

25.    

تهيه بتا- هيدروكسي سولفيدها از طريق باز شدن حلقه هاي اپوكسيد توسط تيولها در مجاورت N-برموسوكسينيميد، بعنوان كاتاليزور

امين رستمي

-

كاربردي

6 ماه

9/11/86

8/9/89

000/500/14

24292/1

7/11/86

علوم

شيمي

 

26.    

جستجوي روش هاي نوين براي سنجش فعاليت آنزيمهاي مصرف كننده آب اكسيژنه

محمد قادرمرزی

محمود قادرمرزی

كاربردي

12 ماه

15/12/79

8/9/89

000/000/15

17309/4

14/12/79

علوم

شيمي

 

27.    

" سنتز و شناسايي كمپلكسهاي ساندويچي مشتق از 9-تنگستوسيليكات با فلزات اروپيويم و گادولينيوم(III)

روشن خوشنوازي

ليلا بهرامي

بنيادي

8 ماه

11/12/86

000/200/19

26901/4

8/12/86

علوم

شيمي

 

28.    

مطالعه واكنش هيدروليز كتين امين هاي حاصل از واكنش سه جزئي برخي از NH اسيدي با ترشيو بوتيل ايزوسيانيد و استرهاي استيلني در مجاورت پلي اكسو متالات ها

فاروق نصيري

روشن خوشنوازي- ساميه يوسف داد

بنيادي

12 ماه

8/3/87

16/6/89

000/000/20

4705/4

8/3/87

علوم

شيمي

80%

29.    

ساخت الكترود غشايي يون گزين براي اندازه گيري كروم (III)

غلامرضا خياطيان

-

توسعه اي

6 ماه

10/3/88

1389

000/000/17

4543/4

10/3/88

علوم

شيمي

80%

30.    

نتايجي در حلقه هاي اريب اول

محمد نادر قصيري

-

بنيادي

8 ماه

12/7/88

8/9/89

000/800/17

12058/4

12/7/88

علوم

رياضي

 

31.    

خواص جانبي درجه سوم آزمون امتياز براي فرايندهاي پواسن ناهمگن

خسرو فضلي

-

بنيادي

8 ماه

16/8/86

6/2/89

000/000/15

17588/4

16/8/86

علوم

 

رياضي

80%

32.    

بعد نوتري مدولهاي كوهمولوژي موضعي

امير مافي

-

بنيادي

14 ماه

4/7/88

1389

000/900/19

11325/4

4/7/88

علوم

رياضي

 

80%

33.    

استفاده از پایه های مثلثی برای حل معادلات تعادلی جمعیت

امجد علی پناه

-

بنیادی

10 ماه

22/1/89

7/11/89

000/000/18

6650/4

22/2/89

علوم

ریاضی

 

80%

34.    

خوش وضعی یک معادله دیفرانسیل- انتگرال با دو هسته از نوع مثبت برای مدل چسبنده-کشسان مرتبه کسری

فردین ساعدپناه

-

بنیادی

12 ماه

22/1/89

9/11/89

000/000/26

1238/4

22/1/89

علوم

ریاضی

 

80%

35.    

مسائل عملي در انتخاب روش و متغيرهاي كمكي در برآورد ناحيه كوچك

شاهو زارعي

آرزو اوشايي- فرهاد زارعي

كاربردي

12 ماه

9/2/88

13/4/89

000/030/16

1863/4

6/2/88

علوم

آمار

 

80%

36.    

اثر پيش تيمار تزريق مكرر هيستامين بر ( فراموشي ناشي از هيستامين ) با استفاده از يك روش اجتنابي مهاري در موش كوچك آزمايشگاهي

شمس الدين احمدي

دكتر محمد رضا زرين دست دكتر نازنين ملك محمدي

بنيادي

8 ماه

19/12/86

25/3/89

000/000/20

2763/4

15/12/86

علوم

علوم زيستي

 

37.    

استخراج و شناسايي و بررسي عوامل موثر بر پايداري رنگ حاصل از پوست سبز ميوه گردو Juglanns rigia

مسعود حیدری زاده

محمد علي زارعي

كاربردي

12 ماه

2/2/86

16/9/89

000/000/17

1249/4

29/1/86

علوم

علوم زيستي

80%

38.    

تاثيرپاكلوبوترازول و رژيمهاي مختلف آبياري بر بعضي از پارامترهاي وابسته به تحمل وابسته به تحمل خشكي در سه رقم گلابي

تيمور جوادي

-

كاربردي

12 ماه

28/12/85

23/4/89

000/990/19

1245/4

29/1/86

كشاورزي

باغباني

 

39.    

تحلیل و پیش بینی سینوپتیکی بارش های سیل آسا در استان کردستان

محمد حسین قلی زاده

سعید خضری- بختیار محمدی

كاربردي

6 ماه

28/10/88

16/9/89

000/000/25

18372/4

28/10/88

منابع طبيعي

 

جغرافیای طبیعی

 

80%

40.    

تحليل آنومالي حرارتي سطح زمين و شناسايي منابع آب گرم استان كردستان

سعيد خضري

محمد حسين قلي زاده- جعفر ملكي هادي امين رسولي

كاربردي

10 ماه

16/2/87

25/3/89

000/0000/20

2418/4

10/2/87

منابع طبيعي

 

جغرافیای طبیعی

 

80%

41.    

شناسايي و اكتشاف غار توژل با نگرش زئومورفولوژي و ژئوتوريسم

سعيد خضري

هادي امين رسولي خضر كاك درويشي

بنيادي

12 ماه

27/3/87

25/3/89

000/0000/25

6161/4

26/3/87

منابع طبيعي

 

جغرافیای طبیعی

 

80%

42.    

تهيه نقشه تراكم جنگل(تعداد درخت در هكتار) با استفاده از تصاوير ماهواره اي SPOT-5 در جنگل هاي زاگرس شمالي (مطالعه موردي: جنگل هاي آرمرده بانه)

مهتاب پيرباوقار- لقمان قهرماني

پرويز فاتحي

كاربردي

12 ماه

18/3/88

31/3/89

000/930/19

5118/4

18/3/88

منابع طبيعي

جنگلداري

80%