طرحهاي خاتمه يافته در سال 1387

 

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران

نوع طرح

مدت زمان اجرا

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

اعتبار طرح

(ريال)

دانشكده

گروه

1          

اثر گرسنگی اولیه و تغییر فاز جیره بر روی برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم جوجه گوشتی

محمد علی زارعی

احمد كريمي

كاربردي

12 ماه

15/9/85

15/2/87

000/000/15

علوم

زيست شناسي

2          

بررسی تاثیر پیش تیمار در افزایش مقاومت ارقام گندم به شرایط تنشی (خشکی و شوری )

مسعود حیدری زاده

محمد علي زارعي

كاربردي

12 ماه

5/12/85

30/9/87

000/800/13

علوم

زيست شناسي

1          

مطالعه واكنش دي آكليل استيلن دي كربوكسيلات ها با 1 و 3 دي كتون هاي حلقوي شش عضوي در مجاورت تري متيل آمين

فاروق نصيري

-

توسعه اي

12 ماه

20/3/86

1/4/87

000/000/15

علوم

شيمي

2          

مطالعه اثر بار آنيون نمك بر روي خواص ترموديناميكي محلول هاي آبي پلي اتيلن گليكول

رحمت صادقي

-

بنيادي

8 ماه

 

28/12/85

30/6/87

000/000/20

علوم

شيمي

3          

سنتز و شناسايي مشتقات قلع 9- تنگستو آرسنات

روشن خوشنوازي

-

كاربردي

8 ماه

12/2/86

30/9/87

000/068/20

علوم

شيمي

4          

بررسي اثر مرتبه سوم دوران روي نوسانات يك ستاره بتاي قيفاووسي

كيومرث كرمي

-

كاربردي

9 ماه

29/1/86

1/2/87

000/000/15

علوم

فيزيك

5          

اثر لايه بندي چگالي روي جذب تشديد امواج مغناطوهيدروديناميكي در حلقه هاي تاج خورشيد

كيومرث كرمي

-

بنيادي

6 ماه

30/7/87

30/10/87

000/000/25

علوم

فيزيك

6          

اثر کازیمیر برای غشا کروی در فضای دو سیته با تغییر نشانگان

محمد رضا ستاره

-

بنيادي

6 ماه

1/12/85

30/1/87

000/000/15

علوم

فيزيك

7          

نظريه امكان و كاربرد آن در داده هاي كيفي

كورش ارزيده

شهلا زندي نژاد

بنيادي

5 ماه

24/4/86

30/2/87

000160/13

علوم

آمار

8          

خواص جانبي برخي از سيستم هاي اتلافي غير خودگردان

شهرام سعيدي

-

بنيادي

9 ماه

26/9/86

30/9/87

000/000/15

علوم

رياضي

9          

اثر بخشي تحليل تعارضهاي اديپي در بهبود علائم اختلال افسدگي مهاد در مقايسه با دارودرمانگري

فاتح رحماني

عليرضا ناظمي-فرزين رضاعي-رضا مژدهي-مريم عراقي-فريبرز رضايي-فرشيد رستگاري

كاربردي

10 ماه

13/9/86

30/1/87

000/000/17

ادبيات

علوم تربيتي

10      

فراروانشناسي ناهشيار و نظريه ليبيدو، بررسي باليني چالش دوانلو با روان تحليل گري

فاتح رحماني

عليرضا ناظمي-منوچهر رعدي-رضا مژدهي-مريم عراقي-فريبرز رضايي

كاربردي

10 ماه

25/9/86

1/4/87

000/000/19

ادبيات

علوم تربيتي

11      

وارسي هاي روان سنجي مقياس نگرش رياضي فنما شرمن در دو نمونه از دانش آموزان دبيرستاني دو زبانه

ناصر شيربگي

احمد اماني

كاربردي

10 ماه

24/6/86

30//7/87

000/000/18

ادبيات

علوم تريبتي

12      

بررسی اثر بخشی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان های دولتی استان کردستان

رضا جامعی

-

كاربردي

8 ماه

11/4/85

1/4/87

000/000/10

ادبيات

حسابداري

13      

تاثير فناوري اطلاعات بر توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادر كننده نفت و ديگر كشورها

بختيار جواهري

طها كتابي

كاربردي

7 ماه

11/4/87

28/12/87

000/000/18

ادبيات

مدیریت

80%

14      

پاسخ حاد هورمونهاي GHو IGF-1 نسبت به دو برنامه مقاومتي شديد هم حجم با استراحت هاي متفاوت بين ست ها

سعيد صادقي بروجردي

رحمان رحيمي

كاربردي

9 ماه

24/4/86

30/2/87

000/000/20

ادبيات

تربيت بدني

15      

فیلم گزارشی تحقیقی،مستند (هه لپه رکی )

امید راستبین

-

كاربردي

15 ماه

22/3/84

10/10/87

000/000/15

ادبيات

كردستان شناسي

16      

تاثير اشه در متون ادبي فارسي

تيمور مالمير

-

كاربردي

6 ماه

17/4/86

22/10/87

000/100/11

ادبيات

ادبيات فارسي

17      

بررسي وضعيت شركتهاي ثبت شده در سنندج

مرتضي جوانمردي

حامد قادرزاده

كاربردي

 

3/9/86

30/5/87

000/760/14

ادبيات

حقوق

18      

احداث كلكسيون بادامهاي وحشي استان كردستان

علي اكبر مظفري

حسين معروفي

كاربردي-بنيادي

18 ماه

3/12/84

16/4/87

000/840/14

كشاورزي

باغباني

19      

تاثير دو نوع اسانس در كنترل بيماريهاي قارچي بعد از برداشت دو رقم توت فرنگي

تيمور جوادي

بهروز حريقي-عباس حسني

كاربردي توسعه اي

12 ماه

26/12/85

30/10/87

000/000/15

كشاورزي

باغباني

20      

بررسي تنوع ژنتيكي ارقام توت فرنگي منطقه سنندج با استفاده از ماركرAFLP

خبات وهابي علي اكبر مظفري

صديقه كريمي

كاربردي

9 ماه

9/3/85

22/3/87

000/710/14

كشاورزي

زراعت

21      

تحليل اثر يخبندان بر كشت گندم و برآورد وقوع آن در استان كردستان

محمد حسين قلي زاده

جمال اسدي- سعيد خضري

كاربردي

9 ماه

28/12/85

30/4/87

000/000/15

منابع طبيعي

جغرافياي طبيعي

22      

مطالعه سبك هاي تدريس و يادگيري در ميان مدرسان و دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه كردستان

فرزاد اسكندري

-

كاربردي

7 ماه

28/12/85

1/1//87

000/000/20

كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

23      

بررسي عوامل قارچي پژمردگي گوجه فرنگي در استان كردستان و كنترل زيستي و شيميايي آن در شرايط گلخانه

جهانشير اميني

-

كاربردي

12 ماه

28/12/85

26/8/87

000/000/20

كشاروزي

گياهپزشكي

24      

تعيين نژاد قارچ عامل پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي با استفاده از ارقام استاندارد در استان كردستان و عكس العمل تعدادي از لاين ها و هيبريد گوجه فرنگي نسبت به آن در شرايط گلخانه

جهانشير اميني

-

كاربردي

12 ماه

17/4/87

15/12/87

000/000/20

كشاروزي

گياهپزشكي

25      

استفاده از دانه گاودانه برای ایجاد پرریزی اجباری در مرغهای تخمگذار

قربانعلی صادقی

-

كاربردي

12 ماه

29/12/84

22/10/87

000/000/15

كشاورزي

علوم دامي

26      

بررسی تغییرات غنا گونه ای تحت شرایط مختلف بهره برداري در علفزارهاي حومه سنندج

سیف الله قلی نژاد

بهمن بهرام نژاد

كاربردي

9 ماه

28/12/80

8/10/87

000/000/9

كشاورزي

مرتع

27      

تحليل حساسيت غير خطي قابهاي بتني با در نظر گرفتن تركيب اثرات خمشي و محوري

عليرضا حبيبي

-

كاربردي

6 ماه

26/12/86

23/9/87

000/000/14

مهندسی

عمران

28      

تاثير كيفيت ميان لايه روسازي انعطاف پذير بر روي طول عمر سازه روسازي

فرزين فاروقي

حميدرضا اميري حسني

كاربردي

12 ماه

2/2/86

30/10/87

000/000/15

مهندسی

عمران

29      

محاسبه پاسخ سازه ها به كمك طيف دامنه فوريه حاصل از روش هاي لرزه شناسي

آزاد يزداني

يونس كماچي

بنيادي

6 ماه

12/4/87

30/11/87

000/600/23

مهندسي

عمران

30      

بهبود عملکرد الگوریتمهای ناحیه بندی و آنالیز تصویر با استفاده از اطلاعات فاصله

فردین اخلاقیان

دكتر گل شا نقدي-كيام نصري

كاربردي

18 ماه

18/9/85

/11/87

000/380/19

مهندسی

کامپیوتر

31      

طراحي و پياده سازي وب سايت دانشگاه كردستان

 

عبدالخالق احمدی

-

كاربردي

4 ماه

1384

11/87

000/400/40

مهندسی

كامپيوتر