طرحهاي مصوب و جاري در سال 1387

 

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران اصلی

نوع طرح

تاريخ تصويب

تاريخ شروع

مدت اجرا

تاريخ تمديد

اعتبار طرح

(به هزار ریال)

دانشكده

گروه

1.       

ارائه رويكردي جديد جهت حل مسائل برنامه ريزي خطي با روش با روش سيمپلكس بدون استفاده از متغيرهاي مصنوعي

برزو رستمي

 

 

-

بنيادي

14/111/87

19/11/87

7 ماه

-

000/900/15

علوم

رياضي

2.       

مطالعه عملگر چگالي گرمايي در فضاي فاز گسترش يافته

فاطمه طاعتي اصيل

-

بنيادي

28/7/87

7/8/87

9 ماه

-

000/000/20

علوم

فيزيك

3.       

اثرات استفاده از سطوح مختلف مس مازاد بر احتياجات در مرحله آغازين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

احمد كريمي

-

كاربردي

16/6/87

12/5/87

7 ماه

-

000/000/20

كشاورزي

علوم دامي

4.       

وضعيت اكسيدهاي آهن و رابطه آنها با پتانسيل توليد رسوب در خاك (مطالعه موردي محدوده مشرف به سد قشلاق)

بابك سوري

-

كاربردي

2/2/87

29/2/87

24 ماه

-

000/000/30

كشاورزي

محيط زيست

29/2/90

5.       

بررسي پيامدهاي اقتصادي استراتژي خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي: مطالعه موردي محصول گندم در ايران

محمود حاجي رحيمي

سنور احمدي

كاربردي

20/3/87

4/4/87

12 ماه

-

000/700/15

كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

6.       

جداسازي و مطالعه ژنهاي مقاومت به بيماري پسته وحشي ( Piatacia atlantica)

بهمن بهرام نژاد

مظفري جلال رستم زاده پگاه شهيدي

كاربردي

6/7/87

8/7/87

24 ماه

-

000/900/29

كشاورزي

زراعت

7.       

چرايي حضور مدام باده در ادب فارسي

نجم الدين جباري

-

توسعه اي

12/4/87

10/6/87

9 ماه

-

000/570/17

ادبيات

ادبيات فارسي

8.       

ايضاح در مثنوي

پارسا يعقوبي

-

كاربردي

16/6/87

3/7/87

10 ماه

-

000/000/21

ادبيات

ادبيات فارسي

9.       

فهم فلسفه صلح از ديدگاه هاي پست مدرنيسم و طرح زمينه هاي تربيتي آن در برنامه درسي صلح محور

مصطفي قادري

-

كاربردي

12/4/87

23/4/87

8 ماه

-

000/900/21

ادبيات

علوم تربيتي

10.   

اثر مدل شنيداري بر بازخورد در تكاليف زمانبندي متوالي

آرزو احمدپور

-

كاربردي

12/4/87

12/4/87

12 ماه

-

000/000/18

ادبيات

تربيت بدني

 

11.   

مقايسه ميزان شيوع، نوع و علل آسيبهاي ورزشي در بين دانشجويان دختر و پسر رشته تربيت بدني

سعيد رضا نوري مفرد

-

كاربردي

30/2/87

7/3/87

4 ماه

-

950/497/7

ادبيات

تربيت بدني

12.   

پتروژنز توده هاي گابروئي و بازالتي نوار صحنه -مريوان

حاج حسين عزيزي

افشين اكبرپور

كاربردي

9/2/87

5/4/87

10 ماه

-

000/000/30

مهندسي

معدن

13.   

محاسبات عددي مگنتوهيدروديناميك با استفاده از روش شبكه بولتزمن

پيروز زمان خان

-

كاربردي

20/3/87

27/3/87

12 ماه

-

000/000/25

مهندسي

مهندسي مكانيك

14.   

بهينه سازي همزن هاي مخزني

پيروز زمان خان

-

كاربردي

16/6/87

6/7/87

12 ماه

 

000/000/20

مهندسي

مهندسي مكانيك

15.   

ساخت تونل بتني با فشار داخلي آب جهت بررسي اثر تنش كشي بر ميزان نفوذپذيري بتن هاي مسلح در برابر آب

عليرضا چابكي خياباني

رفيق سجادي

كاربردي

12/4/87

3/7/87

9 ماه

-

000/550/19

مهندسي

عمران

16.   

بررسي اثر توسعه ترك ناشي از تنش بر نفوذپذيري بتن

عليرضا چابكي خياباني

رفيق سجادي

كاربردي

12/4/87

3/7/87

9 ماه

-

000/430/25

مهندسي

عمران