طرحهاي مصوب و جاري در سال 1386

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران اصلی

نوع طرح

تاريخ تصويب

تاريخ شروع

مدت اجرا

تاريخ تمديد

اعتبار طرح

(به ریال)

دانشكده

گروه

1.       

سنتز يك مرحله اي مشتقات 2-آمينو -4- آريل -3 سيانو -5-اكسو-H -5 و 6و7و8 تتراهيدروبنزوپيران در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از بازهاي معدني

كمال اماني

-

توسعه اي

7/3/86

20/3/86

6 ماه

-

000/000/18

علوم

شيمي

2.       

كاربرد كاتاليزوري نانو ذرات فلزي در اكسيداسيون تركيبات آلي بوسيله اكسيژن هوا و تلاش در جهت تهيه پايدار كننده هاي جديد براي نانو ذرات فلزي

امين رستمي كيومرث حسن زاده

-

بنيادي

21/8/86

29/8/86

12 ماه

-

000/000/20

علوم

شيمي

3.       

حل عددي مسائل مقدار مرزي (روش شبه طيفي فوريه )

امجد علي پناه

-

بنيادي

10/4/86

17/4/86

11 ماه

-

000/500/13

علوم

رياضي

4.       

برآورد توابع هزينه و عرضه واحدهاي پرورش مرغ گوشتي استان

دکتر حامد قادرزاده

-

كاربردي

10/4/86

17/4/86

12 ماه

-

000/010/20

كشاروزي

اقتصاد كشاورزي

5.       

بررسي اثر بافت خاك بر منحني كاليبراسيون TDR براي اندازه گيري رطوبت

دكتر عيسي معروف پور

-

كاربردي

توسعه اي

28/8/86

13/9/86

11 ماه

-

000/000/12

كشاروزي

آب

6.       

بررسي ژنتيكي كانسارهاي فلزي در استان كردستان

اميد احمدي

حاج حسين عزيزي

كاربردي

1/8/86

11/10/86

9 ماه

-

000/000/15

مهندسي

معدن