طرحهاي مصوب و جاري سال 1385

 

عنوان طرح

نام مجری

همکاران اصلی

نوع طرح

تاريخ تصويب

تاريخ شروع

مدت اجرا

تاريخ تمديد

اعتبار طرح

(به هزار ریال)

دانشكده

گروه

1

بررسی موانع استفاده از روش های نوین تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری در دانشگاه کردستان

ناصررشیدی عليرضا خرمایی

-

كاربردي

21/4/85

3/6/85

2 ماه

-

000/950/8

ادبيات

زبان انگليسي

2

آسیب شناسی علل ناکارآمدی تحقیقات در حوزه علوم انسانی از نظر اساتید حوزه علوم انسانی

نعمت الله عزیزی سيد احمد پارسا

-

كاربردي

15/9/85

28/12/85

12 ماه

-

000/720/19

ادبيات

80%

علوم تربيتي

3

الگوهای کسب امتیاز در طی مسابقه : تجزیه و تحلیل لیگ برتر فوتبال ایران

محمد ملکی

-

كاربردي

15/9/85

20/9/85

8 ماه

-

000/000/15

ادبيات

تربيت بدني

4

تطبيق علم معاني سنتي با مفاهيم نوين زبان شناسي ( بخش اول )

خرمايي و مالمير

-

كاربردي

13/10/85

12/12/85

10 ماه

-

000/000/15

ادبيات

زبان انگليسي-ادبيات

8

بررسی و طراحی آشکار سازهای سوسوزن ( نازک) با سطح زیاد مستطیلی شکل

مهدی سلطانزاده

-

كاربردي - بنيادي

10/2/85

19/2/85

6 ماه

-

000/000/10

علوم

فيزيك

10

بررسی صف انتظار و ارائه یک مدل ریاضی برای آزمایشهای انجام شده بیماران به بخش آزمایشگاه بیمارستان توحید سنندج

پرویز رشیدیان

-

كاربردي

21/4/85

28/4/85

10 ماه

28/8/86

000/000/10

علوم

رياضي

11

ارائه يك روش براي حل دستگاههاي خطي كه ماتريس ضرايب آن نرمال و خاص مي باشد

منصور دانا

-

كاربردي

26/12/85

28/12/85

12 ماه

-

000/000/15

علوم

رياضي

12

محاسبه خواص انتقالي هيدروكربنها با استفاده از روش وارون سازي

حميد رضا رفيعي

رحمت صادقي

بنيادي

10/2/85

16/2/85

10 ماه

31/3/86

000/000/10

علوم

شيمي

13

استفاده از روشهاي شبكه عصبي ،الگوريتم ژنتيكي و محاسبات كوانتوم مكانيكي در مدل سازي غير خطي داروهاي Anti-HIV( تيازوليدين)

خالد عزيزي

محمد علي سفرپور علي رضا مهدي پور سميه نوروزي

كاربردي بنيادي توسعه اي

26/12/85

28/12/85

12 ماه

تا 30/9/87

000/000/15

علوم

شيمي

14

بررسي جذب و امكان جداسازي مخلوط گازهاي كربن منوكسيد ، نيتروژن منوكسيد ، متان و تترافلورو كربن در نانو تيوبهاي كربن تك لايه با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري مونت كارلو

خالد عزيزي

سيد مجيد هاشميان زاده شهريار بهرامي فر

كاربردي بنيادي توسعه اي

26/12/85

28/12/85

12 ماه

تا 30/9/87

000/000/15

علوم

شيمي

15

پيش بيني خواص فيزيكي شيميايي مجموعه اي از تركيبات آلي يددار با استفاده از انديس هاي توپولوژي مولكولي به روش مدل سازي GA-PLS و GA-MLR

رئوف قوامي

امير نجفي

كاربردي بنيادي توسعه اي

26/12/85

28/12/85

4 ماه

-

000/000/15

علوم

شيمي

19

ارزیابی ضوابط آئین نامه قبل ایران (آبا) برای طراحی دیوارهای برش بدن مسلح

هوشنگ دباغ

-

توسعه اي

15/9/85

18/9/85

9 ماه

-

000/380/16

مهندسی

عمران

23

بررسی اثر سنگ بستر بر نرخ تجزیه لاشبرگ گونه های راش ، ممرز و پلت در جنگلهای منطقه اسالم

وحید حسینی

-

كاربردي

21/4/85

21/4/85

12 ماه

-

14/115/500

كشاورزي

جنگلداري

25

بررسی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی در استان کردستان

حامد غباری

مسعود حكيمي تبار

كاربردي

18/7/85

18/7/85

12 ماه

-

000/000/15

كشاورزي

گياهپزشكي

26

ارزیابی مولکولی تنوع ژنتیکی بز مرخز با استفاده از مارکرهای میکروساتلیتی AG, GA

جلال رستم زاده

-

كاربردي

15/9/85

4/10/85

12 ماه

-

000/700/15

كشاورزي

علوم دامي

27

پاسخ جوجه های گوشتی به سطوح مختلف گاودانه خام و عمل آوری شده به همراه مکمل اسیدهای آمینه

قربانعلی صادقی

-

كاربردي

15/9/85

18/9/85

12 ماه

-

000/200/15

كشاورزي

علوم دامي

28

اثرات آلومینوسیلیکات های مختلف بر سم زدایی آفلاتوکسین به روش آزمایشگاهی

حسن طالب علی

-

كاربردي

15/9/85

26/9/85

5 ماه

30/10/86

000/060/15

كشاورزي

علوم دامي