دفتر روابط بین الملل دانشگاه کردستان
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از سال 1370 آغاز، و پس از گذشت دو دهه، در حال حاضر، نقش کلیدی را در آموزش کشاورزی در استان کردستان ایفا می کند.
وجود اعضای هیات علمی جوان با توانمندیهای علمی در گرایشهای مختلف، امکانات آزمایشگاهی، مزارع و گلخانه‌های تحقیقاتی طیف گسترده‌ای از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در زمینه های مختلف کشاورزی موجب شده است.
 در حال حاضر دانشکده کشاورزی در 8 مقطع کارشناسی در رشته‌های زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی علوم دامی، علوم و مهندسی خاک، علوم باغبانی، مکانیک بیوسیستم، علوم و مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی، و گیاهپزشکی فعال و مبادرت به پذیرش دانشجو نموده است. 
شرایط پذیرش
شرایط پذیرش اتباع خارجی فارسی زبان جهت ادامه تحصیل به صورت غیر بورسیه در دانشگاه
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌نماید با همکاری دانشگاه کسب و کار آی ای اسپانیا و دانشگاه مکوآیر استرالیا کارگاه آموزشی ارزش‌آفرینی از دانش مشتریان و ذی‌نفعان خارجی سازمان کارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در مدیریت دانش و سرمایه فکریدانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌نماید با همکاری دانشگاه کسب و کار آی ای اسپانیا و دانشگاه مکوآیر استرالیا کارگاه آموزشی ارزش‌آفرینی از دانش مشتریان و ذی‌نفعان خارجی سازمان کارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در مدیریت دانش و سرمایه فکری
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌نماید با همکاری دانشگاه کسب و کار آی ای اسپانیا و دانشگاه مکوآیر استرالیا کارگاه آموزشی ارزش‌آفرینی از دانش مشتریان و ذی‌نفعان خارجی سازمان کارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در مدیریت دانش و سرمایه فکریدانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌نماید با همکاری دانشگاه کسب و کار آی ای اسپانیا و دانشگاه مکوآیر استرالیا کارگاه آموزشی ارزش‌آفرینی از دانش مشتریان و ذی‌نفعان خارجی سازمان کارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در مدیریت دانش و سرمایه فکری