انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

اعضای انجمن
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر خالد اوسطی استاد مشاور 
2 فریده رجبی دبیر
3 سرور رحیمی
4 روژین زارعی
5 فاطمه فیروزی
6 ماندانا رستمی