نمایش خبر

معاونت فرهنگی و اجتماعی / اخبار / نمایش خبر
جدول زمانی انتخاب مدیرمسئول نشریات دانشجویی در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی
چهارشنبه، 19 شهریور 1399
جدول زمانی انتخاب مدیرمسئول نشریات دانشجویی در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی
جدول زمانی انتخاب مدیرمسئول نشریات دانشجویی در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی
جدول زمانی انتخاب مدیرمسئول نشریات دانشجویی در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی

#معاونت_فرهنگی
#روابط_عمومی
@uokurdistan98