نشریه فرهنگی، ادبی و اجتماعی هونه (هۆنە | Hone)

درباره نشریه
نشریه‌ای تخصصی در موضوعات:
 • زبان | زبان‌شناسی
 • ادبیات
 • مطالعات کردی و کردستان‌شناسی
 • فلسفه
 • مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مقام‌های کسب شده توسط نشریه: 
 • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی سراسری نشریات دانشجویی ایران تحت عنوان تیتر 11
 • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار 1 در بخش نشریات زبان، ادبیات و مطالعات کردی
 • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار 1 در بخش گرافیک
 • حائز رتبه اول نشریات در جشنواره‌ی درون‌دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان تحت عنوان گۆڤار 1 در بخش استاد مشاوری
اشخاص
صاحب امتیاز:
 • احسان میرکی (1396 - 1398)
 • دانشکده زبان و ادبیات (1398 - ادامه دارد)

مدیر مسئول:
 • دلنیا گفتاری (1396 - 1397)
 • سوما حبیب‌زاده (1397 - 1398)
 • احسان میرکی (1398 - ادامه دارد)

سردبیر:
 • احسان میرکی (1396 - 1398)
 • کیانوش محمدی (1398 - ادامه دارد)
اطلاعات تماس
پست الکترونیک نشریه honeuok@gmail.com
پست الکترونیک مدیر مسئول ehsanmiraki@gmail.com - e.miraki@lit.uok.ac.ir
شماره تماس مدیر مسئول98-918-381-8047+
پست الکترونیک سردبیر kiyanoosh_mohammadi@hotmail.com