فصلنامه علمی انجمن شیمی، اکسیر

درباره نشریه
اطلاعات تماس
  • نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده شیمی، انجمن علمی شیمی، نشریه علمی اکسیر
  • ایمیل: chemsci@uok.ac.ir 
فایل نشریه
فایل فصلنامه اکسیر
سال پنجم، بهار 1399
فایل فصلنامه اکسیر
شماره چهارم
سال پنجم، پاییز 1399