نشریه شناخت و هوشیاری

معاونت فرهنگی و اجتماعی / نشریات / نشریه شناخت و هوشیاری
درباره نشریه
صاحب امتیاز: انجمن علمی علوم شناختی دانشگاه کردستان
مدیر مسئول: لاله زیدی
سردبیر و ویراستار: فاطمه جعفرزاده
استاد مشاور: دکتر احمد سهرابی
پست الکترونیکی: Cognition.uok@uok.ac.ir
فایل نشریه
فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره اول، زمستان 1398
فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره دوم - پاییز 1399
نسخه الکترونیکی
فصلنامه علمی شناخت و هوشیاری
شماره سوم - زمستان 1399
نسخه الکترونیکی