نشریه ئاوزین

درباره نشریه
صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات کردی - دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:احسان میرکی
سردبیر: چیمن باقری، احسان میرکی
دریافت نشریه
فایل نشریه ئاوزین
سال چهارم، شماره هفتم
پاییز 1399