09 06 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

سخنرانی آقای کیوان محمدی

سخنرانی آقای کیوان محمدی

دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه کردستان

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 11 خرداد ساعت 18

مکان: سالن مجازی گروه ریاضی دانشگاه کردستان به آدرس:

http://meet.uok.ac.ir/ch/sci.math