24 05 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

جلسات آشنایی اساتید و دانشجویان ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه

جلسات آشنایی اساتید و دانشجویان ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه به روایت تصویر