23 01 2022

موضوع سخنرانی: ضرورت ایجاد بانک داده تنوع زیستی کشور

سخنرانی مهندس باربد صفائی مهرو رئیس هیئت مدیره موسسه خزنده شناسان پارس، به مناسبت هفته پژوهش

لینک ورود (بصورت میهمان):

meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1