23 01 2022

موضوع سخنرانی: وضعیت مناطق چهارگانه استان کردستان در سطح کشور

سخنرانی دکتر وحید زمانی استادیار گروه محیط زیست دانشگاه کردستان

لینک ورود (بصورت میهمان):

meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1