23 01 2022

موضوع سخنرانی: مبانی طب شرقی در استفاده دارویی از گیاهان

سخنرانی دکتر حسین بارانی دانشیار گروه مدیریت مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به مناسبت هفته پژوهش

لینک ورود (بصورت میهمان):

meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1