09 02 2022

مطالعه، تحلیل و پهنه‌بندی ناپایداری‌های دامنه‌ای در شهرستان سروآباد، کردستان

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی و آمایش محیط، آقای آرام مرادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳

نام دانشجو: آرام مرادی
استاد راهنما: دکتر سعید خضری
عنوان لاتین پایان نامه: Study, analysis and zoning of slope transience in Sarvabad city, Kurdistan
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی