15 05 2022

تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی با تاکید بر حرکات دامنه ای(مطالعه موردی: شهرستان:سنندج)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، مهشاد بهمنی مورخ 1401/02/28 ساعت 14 الی ۱6

نام دانشجو: مهشاد بهمنی

استاد راهنما: دکتر هیمن شهابی

 

زمان دفاع: مورخ 1401/02/28 ساعت 14 تا 16

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی