29 06 2022

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره دبیرستان بر اساس مخاطرات طبیعی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، مرسل صحرائی مورخ 1401/04/15 ساعت 10 الی ۱2

نام دانشجو: مرسل صحرائی

استاد راهنما: دکتر هادی نیری

 

زمان دفاع: مورخ 1401/04/15 ساعت 10 تا 12

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی