01 05 2022

ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستیک و تحلیل جایگاه آن ها به به کارگیری مدل های ترکیبی ارزیابی ژئوتوریسمی(مطالعه موردی:غار قوری قلعه وسراب روانسر)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، خانم چنور محمدی نژاد مورخ 1401/02/20 ساعت 12 الی ۱4

نام دانشجو: چنور محمدی نژاد

استاد راهنما: دکتر ممند سالاری

 

زمان دفاع: مورخ 1401/02/20 ساعت 12 تا 14

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی