15 05 2022

بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیکی با تاکید بر حرکات دامنه ای(مطالعه موردی: شهرستان:کامیاران)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، خانم سیران شاکری مورخ 1401/02/28 ساعت 16 الی ۱8

نام دانشجو: سیران شاکری

استاد راهنما: دکتر هیمن شهابی

 

زمان دفاع: مورخ 1401/02/28 ساعت 16 تا 18

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی