09 02 2022

اثر خودهمبستگی در تشخیص روند سریهای زمانی تبخیر از تشت

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، خانم شیدا علی مرادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶

نام دانشجو: شیدا علی مرادی
اساتید راهنما: دکتر خالد اوسطی و دکتر شیرکو ابراهیمی محمدی
عنوان لاتین پایان نامه: Effect of autocorrelation on the ability to detect trend in pan evaporation time series
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی