13 03 2022

بررسی مطلوبیت زیستگاه و پراکنش گونه خدنگ بزرگ (Herpestes edwardsii; Saint-Hilaire, ۱۸۱۸) در محدوده شهرستان فیروزآباد

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، خانم زهرا دهقان جدسی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶ الی ۱۸

نام دانشجو: زهرا دهقان جدسی

استاد راهنما: دکتر شهرام کبودوندپور

عنوان لاتین پایان نامه: Habitat suitability and dispersion of the Indian Grey Mongoose (Herpestes edwardsii; Saint-Hilaire, ۱۸۱۸) from Firouzabad district

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/faculty.naturalresources