26 02 2022

اولویت‌ بندی مناطق تحت حفاظت استان کردستان بر اساس گونه های خزندگان و دوزیستان

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، خانم تارا چهاریارپناه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ الی ۱۴

نام دانشجو: تارا چهاریارپناه

استاد راهنما: دکتر هانیه غفاری

عنوان لاتین پایان نامه: Prioritization of protected areas of Kurdistan Province based on reptile and amphibian species

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ تا ۱۴

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall۱