09 02 2022

مدل‌سازی پتانسیل توزیع برخی گیاهان مرتعی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مدیریت مرتع، آقای بهزاد شریفی‌پور مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲

نام دانشجو: بهزاد شریفی‌پور
استاد راهنما: دکتر بهرام قلی‌نژاد
عنوان لاتین پایان نامه: Modelling the potential distribution of some rangeland species using machine learning algorithms
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی