09 02 2022

پیامد دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی بر نگرش و رفتار جوامع محلی با جنگل

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مدیریت جنگل، خانم سودابه باباویسی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴

نام دانشجو: سودابه باباویسی
استاد راهنما: دکتر احمد ولی‌پور و دکتر فرزاد اسکندری
عنوان لاتین پایان نامه: Consequences of recent socioeconomic change on attitude and behavior of local communities towards forest
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳ تا ۱۴
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی