13 03 2022

ارزیابی توان شبکه معابر شهری سنندج در برابر وقوع مخاطره طبیعی با رویکرد ترکیبی هندسه فراکتال و الگوریتم‌های ماشین‌های یادگیری

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، آقای پیام محمدی خانقاه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۸ الی ۲۰

نام دانشجو: پیام محمدی خانقاه

استاد راهنما: دکتر هادی نیری

عنوان لاتین پایان نامه: Assessing Capacity of Sanandaj urban road network against natural hazards with a novel hybrid approach of Fractal Geometry and Machine Learning Algorithms

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/faculty.naturalresources