09 02 2022

پهنه‌بندی خطر سیلاب در پهنه شهری نورآباد استان لرستان

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، آقای رسول نادری‌فر مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲ الی ۱۳

نام دانشجو: رسول نادری‌فر
استاد راهنما: دکتر ممند سالاری
عنوان لاتین پایان نامه: Flood hazard zoning in Noorabad urban area of  Lorestan province
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲ تا ۱۳
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی