23 05 2022

بررسی ویژگی های ذرات معلق در هوا در شهر سلیمانیه واقع در شمال شرق عراق

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، خانم شهین عثمان عبدالله الجاف مورخ 1401/03/18 ساعت 12 الی 14

نام دانشجو: شهین عثمان عبدالله الجاف

استاد راهنما: دکتر بابک سوری

 

زمان دفاع: مورخ 1401/03/18 ساعت 12:00 تا 14:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی