09 02 2022

نقش گونه های جنگلکاری شده در جنگلداری شهری سنندج در کاهش ریزگردها

جلسه دفاع کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، خانم سمیه آذری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲ الی ۱۳

نام دانشجو: سمیه آذری
استاد راهنما: دکتر نقی شعبانیان
عنوان لاتین پایان نامه: The Role of Afforested Species in the Urban Forestry of Sanandaj in Reduction of Microdusts
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲ تا ۱۳
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی