09 02 2022

تأثیر نوع و ابعاد گلدان بر رشد و توسعه اندام‌های هوایی و زیرزمینی نهال‌های بنه (Desf. Pistacia atlantica

جلسه دفاع کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، آقای ایوب قادرمرزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳ الی ۱۴

نام دانشجو: ایوب قادرمرزی
استاد راهنما: دکتر نقی شعبانیان
عنوان لاتین پایان نامه: The effect of type and dimensions of pots on the growth and development of above and below ground organs of Pistacia atlantica Desf.
زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳ تا ۱۴
مکان دفاع: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی