26 02 2022

پیش بینی منحنی های تداوم جریان برای حوضه های فاقد آمار با استفاده از روش های هوشمند

جلسه دفاع کارشناسی ارشد حفاظت آب و خاک، خانم پریا فرجی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰ الی ۲۲

نام دانشجو: پریا فرجی

اساتید راهنما: دکتر خالد اوسطی و دکتر هادی ثانی‌خانی

عنوان لاتین پایان نامه: Predicting flow duration curves for ungauged watersheds using intelligent methods

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰ تا ۲۲

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/faculty.naturalresources