13 03 2022

ارزیابی تغییرات نیترات خاک پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های دشت بیلو واقع در شهرستان مریوان در غرب ایران

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آلودگی‌های محیط زیست، خانم شیوا مکاری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴ الی ۱۶

نام دانشجو: شیوا مکاری

استاد راهنما: دکتر بابک سوری

عنوان لاتین پایان نامه: Evaluation  of soil nitrate changes following fire event in Bilo plain forests of  Marivan county in western Iran

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴ تا ۱۶

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/faculty.naturalresources