13 03 2022

شناسایی الگو های گردشی جو بر روی عراق

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آب و هواشناسی محیطی، آقای حمزه زین‌الدین عبدالقادر مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲

نام دانشجو: حمزه زین‌الدین عبدالقادر

استاد راهنما: دکتر بختیار محمدی

عنوان لاتین پایان نامه: Identify atmospheric circulation patterns in Iraq

زمان دفاع: مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲

 

این جلسه بصورت مجازی برگزار می گردد.

لینک جلسه دفاع: meet.uok.ac.ir/ch/faculty.naturalresources