15 05 2022

واکاوی وردایی تاخیر فصلی بر روی گستره ی ایران

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، آقای محمدیاسین خالدیان مورخ 1401/02/17 ساعت 14 الی ۱6

نام دانشجو: محمدیاسین خالدیان

استاد راهنما: دکتر محمد دارند

 

زمان دفاع: مورخ 1401/02/17 ساعت 10:00 تا 11:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی