18 06 2022

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای علی شافعی


استاد راهنما: دکتر هیوا حسن پور
عنوان: بررسی و مقايسه وجوه تلميح به داستان حضرت يوسف (ع) در ادب غنايی و عرفانی (با تكيه بر غزليات اميرخسرو دهلوی، خواجوی كرمانی، عطار نيشابوری، سنايی غزنوی)


تاریخ دفاع: 1401/4/7ساعت 10

محل: تالار خیام

جلسه دفاع حضوری است.