11 06 2022

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم ناهید سله کانی


استاد راهنما: دکتر احمد پارسا
عنوان: تحليل بازنمايي ميزان تناسب سرعت روايت با محتواي اثر در رمان رازي در كوچه ها


تاریخ دفاع: 1401/3/28ساعت 10

محل: تالار گوران

جلسه دفاع حضوری است.